اهداف

هدف نشریه پزشکی کانون اطلاع رسانی به خوانندگانش درمورد نظریات , عقاید ,پیشرفت ها و نشر مقالات کلیدی در ضمی پزشکی و دندانپزشکی می باشد. تمامی مقالات منتشر شده در نشریه پزشکی کانون از طریق داوری دقیق انتخاب می نه های پزشکی و دندانپزشکی-در موارد کلینیکی, عملی و علمی -به منظور تهییج علاقه و گشودن باب گفتگو و بحث درباره مسائل روزشوند

نشریه پزشکی کانون یک مجله بین المللی و بین رشته ایست که به عنوان نشریه رسمی کانون پزشکان و دندانپزشکان ایرانی مقیم .آلمان منتشر می شود

نشریه پزشکی کانون از پزشکان, محققان و دانشجویان به منظور نشر مقالات تحقیقاتی, مروری , موردنگاری,بررسی کتب پزشکی .و نامه به سردبیر دعوت به عمل می آورد

موضوعات مندرج در نشریه پزشکی کانون ضمینه هایی از قبیل روشهای درمانی, آزمایشات درازمدت کلینیکی ,بررسی تجهیزات .پزشکی ,تکنیکهای نوآور ,سلامت اجتماعی و همچنین علوم زیست ماده ای را پوشش میدهد