اين شماره

به سایت اطلاع رسانی نشریه پزشکی کانون خوش آمدید
ارگان رسمی کانون پزشکان و دندانپزشکان مقیم آلمان

ISSN:1617-6618

ناشر: کانون پزشکان و دندانپزشکان مقیم آلمان

سردبير: دکتر عليرضا رنجبر

دوره انتشار: فصلی

توضيحات

نشریه پزشکی کانون ارگان رسمی کانون پزشکان و دندانپزشکان مقیم آلمان می باشد. این مجله از سال 1963 تحت عنوان “جهان پزشکی“ منتشرمی شده است واز سال 1993 با نام “نشریه پزشکی کانون“ با هدف انتشارمقالات پزشکی مرغوب به فعالیت خود ادامه می دهد. مقالات تحقیقاتی ومروری بوسیله فرآیند داوری دقیق هیئت مشاوران وتحت نظر هیئت تحریریه انتخاب می شوند. مقالات در سه زبان فارسی, انگلیسی و آلمانی در جهت استفاده گروههای پزشکی و دانشجویان پذیرفته می شوند